ท่องดินแดนอาหรับราตรี สำรวจอารยธรรมเปอร์เซีย IRAN “The Wonders of Persia Gem” แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน

//ท่องดินแดนอาหรับราตรี สำรวจอารยธรรมเปอร์เซีย IRAN “The Wonders of Persia Gem” แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน

ท่องดินแดนอาหรับราตรี สำรวจอารยธรรมเปอร์เซีย IRAN “The Wonders of Persia Gem” แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน

kw14_the_wonders_of_persia

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
ท่องดินแดนอาหรับราตรี สำรวจอารยธรรมเปอร์เซีย
ที่เคยเป็นจุดศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของโลก
เส้นทาง Tehran – Kashan- Isfahan-Pasagard-Shiraz-Tehran

เพียง 88,800 บาท/ท่าน
พิเศษ แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0% เพียง 14,800 x 6 เดือน

อัตราค่าบริการนี้รวม

โรงแรมที่พัก​จำนวน 6 คืน (STANDARD ROOM)
ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด การบินไทย เส้นทาง กรุงเทพ-เตหะราน-กรุงเทพ
ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน​ ​ชั้นประหยัด MAHAN AIR หรือ IRAN AIR (เส้นทางชีราช – เตหะราน) น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
อาหาร STANDARD MEALS
รถ COACH VIP จำนวน 25 ที่นั่ง ทัศนศึกษาตามรายการ
ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถินคอยดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าวีซ่าอิหร่าน (ประเภทท่องเที่ยว)
ประกันสุขภาพการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
ค่าน้ำดื่ม​ ​วันละ 1 ขวด ​/ท่าน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์คอยดูแล
คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

กรุ๊ปออกเดินทาง 11-18 ธ.ค. นี้ (กรุ๊ปเดียวเท่านั้น)

สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด โทร. 02-631-3448 กด 2
ภายใน 15 พ.ย. นี้เท่านั้น !!

ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
โปรโมชั่นทัวร์อื่น ๆ
ประกันการเดินทาง

หมายเหตุ

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
• ค่าขนส่งกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
ราคาที่เสนอดังกล่าวได้รวมภาษีน้ามันและภาษีสนามบิน โดยเช็ค ณ วันที่ 3 ตุลาคม 59 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ​ิ์​ในการเปลี่ยนแปลงราคา ขึ้นอยู่กับการปรับเพิ่มภาษีน้ามันเชื้อเพลิง ตามการเรียกเก็บของสายการบินนั้น ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากจำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคา
เงื่อนไขการเดินทางและเข้าพัก เป็นไปตามที่บริษัททัวร์และสายการบินเป็นผู้กำหนด
เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้า/บริการของผู้มอบสิทธิประโยชน์
เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิก เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ KTC ถือเป็นอันสิ้นสุด
KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ

About the Author:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.