ทัวร์ไบคาล รัสเซีย Lake Baikal 8 วัน 7 คืน Journey to The Hearts of Siberia, Russia แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน

//ทัวร์ไบคาล รัสเซีย Lake Baikal 8 วัน 7 คืน Journey to The Hearts of Siberia, Russia แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน

ทัวร์ไบคาล รัสเซีย Lake Baikal 8 วัน 7 คืน Journey to The Hearts of Siberia, Russia แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน

kw14_lake_baikal
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
ร่วมเดินทางสำรวจทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุด เก่าแก่ที่สุด น้ำใสที่สุดในโลก
ขับรถ เดินเท้า ใช้ชีวิตบนผืนน้ำแข็งกว้างใหญ่ ณ ทะเลสาบไบคาล หัวใจแห่งไซบีเรีย
เพียง 69,000 บาท/ท่าน
พิเศษ แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0% เพียง 11,500 x 6 เดือนอัตราค่าบริการนี้รวม
ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน S7 กรุงเทพฯ – อิรคุตสก์
ที่พักโรงแรมระดับ 3-4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
ค่ารถรับส่งตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถินคอยดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันการเดินทางแบบหมู่คณะ ท่านละ 2,000,000 บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

กรุ๊ปออกเดินทาง 11 – 18 ก.พ. 60 (กรุ๊ปเดียวเท่านั้น)
สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด โทร. 02-631-3448 กด 2
ภายใน 31 ม.ค. 60 เท่านั้น !!
ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
โปรโมชั่นทัวร์อื่น ๆ
ประกันการเดินทาง

หมายเหตุ

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทางหรือทำวีซ่าในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในรายการ
• ค่าทำกิจกรรมเพิ่มเติม
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคานี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาของตั๋วเครื่องบินและโรงแรม (มีจำนวนจำกัด) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาท
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ณ ขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
หากจำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคา
เงื่อนไขการเดินทางและเข้าพัก เป็นไปตามที่บริษัททัวร์และสายการบินเป็นผู้กำหนด
เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้า/บริการของผู้มอบสิทธิประโยชน์
เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิก เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ KTC ถือเป็นอันสิ้นสุด
KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ

About the Author:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.